U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Adeegyada Caafimaadka

arday xafiiska caafimaadka

Ardayda caafimaadka qabta waa kuwa waxbarta

Waxaan halkaan u nimid inaan ka caawinno sidii aan u taageeri lahayn caafimaadka iyo caafimaadka ilmahaaga. Fadlan la xiriir shaqaalaha adeegyada caafimaadka si aad noogu soo sheegtid wax walwal caafimaad ama xaalado caafimaad ah oo laga yaabo in ilmahaagu qabo. Xusuusnow, haddii ilmahaagu jiran yahay, fadlan guriga ku hay. 

Fadlan wac khadka xaadiritaanka dugsiga maalin kasta oo canuggaagu u maqnaado xanuun dartiis.

Xiriir

Paula McDonald
Kormeeraha Adeegyada Caafimaadka
mcdonaldp@stillwaterschools.org
651-351-8653

Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Iskuulka

Ilmahaagu ma leeyahay xaalad caafimaad oo daba-dheer oo ay tahay inaan ka ogaano?

Fadlan soo gudbi foomamka ku habboon si aad noogu soo sheegto baahiyaha ilmahaaga Markii la dhammaystiro, foomamka ku soo celi shaqaalaha caafimaadka. Waxaan kaala shaqeyn doonnaa sidii aan u horumarin lahayn qorshe aad ku ilaalinaysaan caafimaadka ilmahaaga ee dugsiga. Foomamka ayaa loo baahan yahay in la cusbooneysiiyo sannad kasta.