U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Kheyraad Dheeraad ah

Ilmahaagu ma leeyahay caymis caafimaad? Haddii kale, caawimaad ayaa la heli karaa.

Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka ee Minnesota waxay leeyihiin caymis caafimaad oo bilaash ah oo jaban oo loogu talagalay carruurta iyo qoysaska uqalma. Dakhligu waa hal qodob oo lagu aqoonsado. Xeerar kale iyo xuduudo ayaa khuseeya. Wixii macluumaad dheeraad ah, wac xafiiska degmadaada ama booqo http://mn.gov/dhs/people-we-serve/adults/health-care/ .